To Πρόγραμμα

Περιγραφή Έργου

Είναι ιδιαιτέρως εμφανές πως ο αριθμός των νέων χωρίς επαγγελματική απασχόληση, εκπαίδευση ή κάποιου είδους κατάρτισης (NEET), ιδίως μετά την πανδημία, ολοένα και αυξάνεται περισσότερο. Παρατηρώντας προσεκτικά τα στατιστικά στοιχεία που εκδόθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Eurostat το 2021, υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με το ποσοστό νέων οι οποίοι είτε δεν απασχολούνται επαγγελματικά είτε δεν έχουν λάβει οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση ή καταρτιση. 

Κατά το 2020, περισσότερο από το ένα πέμπτο (21.5 %) των νέων γυναικών (ηληκίας 20 – 34) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκαν στην παραπάνω ομάδα (NEET), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των νέων ανδρών ήταν σχεδόν το ένα τρίτο αυτού (7.7. %). Τέτοιες τάσεις παρατηρούνται σε 6 χώρες, και πιο συγκεκριμένα στη Νορβηγία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και τέλος την Ιταλία. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πρόσβασης των ΝΕΕΤ γυναικών των συμμετεχόντων χωρών στην επαγγελματική απασχοληση, το τρέχον έργο επιδιώκει να δώσει έμφαση σε ικανότητες – κλειδιά όπως η επιχειρηματικότητα, η ψηφιοποίηση και η σύνδεση των ατόμων με εργοδότες οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζουν και εφαρμόζουν οι ίδιοι στην πράξη την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ευωπαϊκή Ένωση.

Η προσέγγιση που ακολουθείται, φιλοδοξεί, αφενός, να αναπτύξει ικανότητες οι οποίες θεωρούνται θεμελιώδεις για την αγορά εργασίας κατά τον 21ο αιώνα. Ενώ αφετέρου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει και κοινωνικά δίκτυα μεταξύ νέων γυναικών οι οποίες βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας καθώς και των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρηματιών. Επιπλέον, παρέχεται η κατάλληλη κατάρτιση στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε θέματα που αφορούν τη νεολαία αλλά και σε εκπαιδευτικούς για το πως να προσεγγίσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα νεαρών γυναικών (ΝΕΕΤ). Συνολικά, το πρόγραμμα WeNEETlabs θέτει τους εξής στόχους:

Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που διευκολύνει τις νέες γυναικές ΝΕΕΤ να ενισχύσουν τις βασικές τους ικανότητες μέσω της χρήσης διαδικτυακών πόρων και εργαλείων που βασίζονται σε παιχνίδια

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων νέων γυναικών (ΝΕΕΤ), συγκεκριμένα γυναικών με βασικές ικανότητες, με στόχο την εμπλοκή τους στην εκεπαίδευση και την κατάρτιση.

Η συνεχής επιμόρφωση εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τη νεολαία, προκειμένου να παρέχουν καινοτόμους και διαδραστικούς πόρους για την ψηφιοποιημένη εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα κατά την εποχή του COVID – 19 με νέους ΝΕΕΤs.

Η ενδυνάμωση των νέων NEETs, ειδικά των γυναικών, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις , δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν/ μεταβούν στην αγορά εργασίας.

Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων ανάμεσα στις επίσημες εθνικές γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών που αφορούν την εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα για τους νέους NEETs, ιδιαιτέρως σε ένα πλαίσιο ανά χώρα μετά το ξεσπασμα του COVID – 19, με στόχο τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων πρακτικών στον τομέα.

Η ενίσχυση της υποστήριξης που προσφέρεται σε νεαρές NEET γυναίκες που αναζητούν εργασία μέσω σχέσεων δικτύωσης και σχέσεων καθοδήγησης από έμπειρους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Η αύξηση της δέσμευσης και των ανταλλαγών μεταξύ νέων NEET, ιδίως γυναικών, αλλά και εργοδοτών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της απασχολησιμότητας των νέων

Η τόνωση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών επιχειρηματιών με τη συμμετοχή τους σε μία πλατφόρμα απασχολησης

Αντίκτυπος

Φιλοδοξούμε πως το WeNEETlabs θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς εντοπίζονται τα ακόλουθα σημεία:

▪️Γνώση σχετικά με την εργασία και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους με λύσεις σε πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Έτσι, οι εθνικές και ευρωπαϊκές κοινωνινές θα εμπλουτιστούν με καλά εξοπλισμένες νέες γυναίκες.

▪️Δημιουργία συνεργασιών σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τις χώρες της κοινοπραξίας. Το παραπάνω θα επιτευχθεί μέσω της συνεργσίας με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για νέους, τοπικούς φορείς και οργανώσεις, δήμους και περιφερειακές αρχές, καθώς και με φορείς από όλη τη χώρα που σχετίζονται με νεαρές γυναίκες NEET.

▪️Το εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό που προσφέρει το WeNEETlabs θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες – στόχους που θα μπορούσαν να προσεγγίστουν μέσω συνεργειών που προκύπτουν από το έργο.

▪️Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτά τα διδάγματα σε άλλες πρωτοβουλίες του εργου και να συνάψουν νέες συνεργασίες στον τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει τελικά σε αύξηση του έργου μας στον τομέα διατήρησης της γλώσσα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive