Het project

Beschrijving van het project

Het is overduidelijk dat het aantal NEET-jongeren, vooral na de COVID-19-pandemie, steeds meer toeneemt. Bij nadere beschouwing van de door Eurostat in juni 2021 gepubliceerde statistieken is er een opmerkelijk verschil tussen de geslachten wat betreft het percentage jongvolwassenen dat noch werk heeft, noch onderwijs of een opleiding volgt. In 2020 was meer dan een vijfde (21,5%) van de jonge vrouwen (20-34 jaar) in de EU NEET, terwijl het overeenkomstige aandeel onder jonge mannen bijna een derde daarvan bedroeg (7,7%).

Dergelijke trends doen zich voor in de zes landen Noorwegen, Zweden, België, Cyprus, Griekenland en Italië. Om het gebrek aan toegang van NEET-vrouwen in de projectlanden tot inzetbaarheid aan te pakken, tracht het huidige project sleutelcompetenties zoals ondernemerschap en digitalisering aan te pakken en hen in contact te brengen met werkgevers die sociaal ondernemerschap in de hele EU ondersteunen en beoefenen.

De gevolgde aanpak beoogt enerzijds de ontwikkeling van vaardigheden die fundamenteel zijn voor de arbeidsmarkt in de 21e eeuw en anderzijds de oprichting van netwerken tussen jonge vrouwelijke werkzoekenden en bestaande sociale ondernemers. Bovendien biedt het jongerenwerkers en opvoeders training in de aanpak van sociaal ondernemerschap met jonge NEET-vrouwen. 

In het algemeen stelt het WeNNETlabs-project de volgende doelstellingen:

Een leeromgeving creëren die jonge NEET-vrouwen in staat stelt hun sleutelcompetenties te verbeteren door het gebruik van game-based, online middelen en instrumenten; jonge NEET-vrouwen en specifieke vrouwen met sleutelcompetenties opleiden om hen te betrekken bij onderwijs en opleiding.

Jonge NEET’s, specifieke vrouwen met sleutelcompetenties bijscholen om hen bij onderwijs en opleiding te betrekken.

De capaciteit van jeugdwerkers vergroten om innovatieve interactieve middelen voor gedigitaliseerd sociaal ondernemerschapsonderwijs in het COVID-19-tijdperk aan te bieden aan jeugdige NEET’s.

NEET-jongeren, met name vrouwen, in staat stellen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die hen in staat stellen de arbeidsmarkt te betreden/over te stappen.

hoogwaardige digitale middelen in de nationale talen van de 6 landen ontwikkelen waarin onderwijs in sociaal ondernemerschap voor jonge NEET’s aan bod komt, met name in een landgebonden context na de uitbraak van COVID-19, ter verrijking van de huidige praktijken op dit gebied

hoogwaardige digitale middelen in de nationale talen van de 6 landen ontwikkelen waarin onderwijs in sociaal ondernemerschap voor jonge NEET’s aan bod komt, met name in een landgebonden context na de uitbraak van COVID-19, ter verrijking van de huidige praktijken op dit gebied

de betrokkenheid en de uitwisseling tussen NEET-jongeren, met name vrouwen, en werkgevers op het gebied van sociaal ondernemerschap vergroten om de arbeidsmarkt te vitaliseren en de inzetbaarheid van jongeren te bevorderen

sectoroverschrijdende samenwerking tussen sociale ondernemers stimuleren door hen te betrekken bij een werkgelegenheidsplatform

Impact

Wij streven ernaar dat WeNEETlabs een gelijke impact zal hebben op elk van de deelnemende landen, aangezien de volgende punten zijn vastgesteld:

▪️Kennis over werk en werkgelegenheid voor jongeren met oplossingen voor actuele maatschappelijke en economische uitdagingen. Zo zullen de nationale en Europese samenlevingen worden verrijkt met goed uitgeruste jonge vrouwen;

▪️Creëren van synergieën op lokaal en nationaal niveau voor de landen van het consortium. Dit zal worden bereikt door samenwerking met beroepsopleidingscentra voor jongeren, lokale instanties en organisaties, gemeenten en regionale autoriteiten, alsmede instellingen uit het hele land die te maken hebben met jonge NEET-vrouwen.

▪️Het educatieve en digitale materiaal van WeNEETlabs zal toepasbaar zijn op andere kansarme doelgroepen die kunnen worden bereikt door synergieën die uit het project voortkomen.

▪️De deelnemende organisaties kunnen deze lessen ook toepassen op andere projectinitiatieven en nieuwe partnerschappen in het veld aangaan, wat uiteindelijk zal leiden tot een toename van ons werk op het gebied van taalbehoud. behoud van talen.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive