Projektet

Projektbeskrivning

Det är djupt uppenbart att antalet NEETs för ungdomar, särskilt efter covid-19-pandemin, växer alltmer. När man tittar närmare på statistiken som publicerades av Eurostat i juni 2021 finns det en betydande skillnad mellan könen i förhållande till andelen unga vuxna som varken var sysselsatta eller under utbildning. År 2020 var mer än en femtedel (21,5 %) av unga kvinnor (i åldern 20–34) i EU NEET, medan motsvarande andel bland unga män var nästan en tredjedel av detta (7,7 %).

Sådana trender finns i de sex länderna Norge, Sverige, Belgien, Cypern, Grekland och Italien.För att ta itu med bristen på tillgång för NEET-kvinnor i projektländerna till anställningsbarhet, försöker det aktuella projektet ta itu med nyckelkompetenser som entreprenörskap, digitalisering och koppla dem till arbetsgivare som stödjer och utövar socialt entreprenörskap runt om i EU.

Det tillvägagångssätt som följs syftar å ena sidan till att utveckla färdigheter som är grundläggande för arbetsmarknaden under 2000-talet, och å andra sidan att skapa nätverk mellan unga kvinnliga arbetssökande och befintliga sociala entreprenörer. Dessutom ger den ungdomsarbetare och utbildare utbildning i hur man närmar sig socialt entreprenörskap med unga NEET-kvinnor.

Sammantaget sätter WeNNETlabs-projektet målen nedan:

Skapa en inlärningsmiljö som underlättar unga NEET-kvinnor att förbättra sina nyckelkompetenser genom att använda spelbaserade onlineresurser och verktyg;

Utbilda unga NEETs, specifika kvinnor med nyckelkompetenser för att engagera dem i utbildning och träning

Öka ungdomsarbetarnas kapacitet att leverera innovativa interaktiva resurser för digitaliserad utbildning i socialt entreprenörskap under covid-19-eran med NEET för ungdomar

Utveckla högkvalitativa digitala resurser bland de 6 ländernas nationella språk som tar upp utbildning i socialt entreprenörskap för unga NEET, särskilt i en landsbaserad kontext efter utbrottet av covid-19, för att berika nuvarande praxis på området

Stärka det stöd som erbjuds unga NEET-kvinnor som söker arbete genom nätverkande och mentorskapsrelationer med erfarna sociala entreprenörer

Öka engagemanget och utbytet mellan NEET-ungdomar, särskilt kvinnor, och arbetsgivare inom det sociala området

Entreprenörskap för att vitalisera arbetsmarknaden och underlätta ungdomars anställbarhet

Stimulera tvärsektoriellt samarbete mellan sociala entreprenörer genom att involvera dem i en anställningsplattform

Effekt

Vi ønsker at WeNEETlabs skal ha lik innvirkning på hvert av deltakerlandene ettersom følgende punkter er identifisert:

▪️Kunnskap om arbeid og arbeidsmuligheter for ungdom med løsninger på faktiske samfunnsmessige og økonomiske utfordringer. Dermed vil de nasjonale og europeiske samfunnene bli beriket med godt utstyrte unge kvinner;

▪️Skaping av synergier på lokalt og nasjonalt nivå for konsortielandene. Dette skal oppnås gjennom samarbeid med yrkesopplæringssentre for ungdom, lokale instanser og organisasjoner, kommuner og regionale myndigheter, samt institusjoner fra hele landet knyttet til unge NEET-kvinner.

▪️WeNEETlabs pedagogisk og digitalt materiale som vil være anvendelig for andre vanskeligstilte målgrupper som kan nås gjennom synergier fra prosjektet.

▪️Deltakende organisasjoner vil også kunne bruke disse lærdommene til andre prosjektinitiativer og danne nye partnerskap på feltet, noe som på sikt vil føre til en økning i vårt arbeid med språket bevaringsfelt.

Finansieras av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive