Prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Det er dypt tydelig at antallet NEET-er for ungdom, spesielt etter COVID-19-pandemien, øker i økende grad. Når man ser nærmere på statistikken publisert av Eurostat i juni 2021, er det en merkbar forskjell mellom kjønnene i forhold til andelen unge voksne som verken var i arbeid eller under utdanning. I 2020 var mer enn en femtedel (21,5 %) av unge kvinner (i alderen 20–34) i EU NEET-er, mens den tilsvarende andelen blant unge menn var nesten en tredjedel av dette (7,7 %).

Slike trender er vitne til i de 6 landene Norge, Sverige, Belgia, Kypros, Hellas og Italia. For å takle mangelen på tilgang til NEET-kvinner i prosjektlandene til ansettelsesevne, søker det nåværende prosjektet å adressere nøkkelkompetanse som entreprenørskap, digitalisering og knytte dem til arbeidsgivere som støtter og praktiserer sosialt entreprenørskap rundt om i EU.

Tilnærmingen som følges, ønsker på den ene siden å utvikle ferdigheter som er grunnleggende for arbeidsmarkedet i det 21. århundre, mens på den andre siden etablere nettverk mellom unge kvinnelige arbeidssøkere og eksisterende sosiale entreprenører. Videre gir den ungdomsarbeidere og lærere opplæring i hvordan de kan nærme seg sosialt entreprenørskap med unge NEET-kvinner. 

Samlet sett setter WeNEETlabs-prosjektet målene nedenfor:

Skape et læringsmiljø som gjør det lettere for unge NEET-kvinner å forbedre sine nøkkelkompetanser gjennom bruk av spillbaserte, nettbaserte ressurser og verktøy;

Opplær unge NEET-ere, spesifikke kvinner med nøkkelkompetanse for å engasjere dem i utdanning og opplæring

Øke kapasiteten til ungdomsarbeidere til å levere innovative interaktive ressurser for digitalisert sosialt entreprenørskapsundervisning i covid-19-tiden med NEET-er for ungdom

Gi unge NEET-er, spesielt kvinner, mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger som vil gjøre dem i stand til å gå inn i/overgå til arbeidsmarkedet

Utvikle digitale ressurser av høy kvalitet blant de 6 lands nasjonale språk som tar for seg sosialt entreprenørskapsundervisning for unge NEET-er, spesielt i en landbasert kontekst etter utbruddet av COVID-19, for å berike gjeldende praksis på feltet

Styrke støtten som tilbys til unge NEET-kvinner som søker jobb gjennom nettverks- og veiledningsforhold med erfarne sosiale entreprenører

Øke engasjementet og utvekslingen mellom NEET-ungdom, spesielt kvinner, og arbeidsgivere innen det sosiale entreprenørskap for å vitalisere arbeidsmarkedet og legge til rette for ungdoms sysselsetting

Stimulere tverrsektorielt samarbeid mellom sosiale entreprenører ved å involvere dem i en sysselsettingsplattform.

Virkning

Vi ønsker at WeNEETlabs skal ha like stor innvirkning på hvert av deltakerlandene når følgende punkter er identifisert:

▪️Kunnskap om arbeids- og sysselsettingsmuligheter for unge med løsninger på aktuelle samfunnsmessige og økonomiske utfordringer. Dermed vil de nasjonale og europeiske samfunnene bli beriket med velutrustede unge kvinner.

▪️Opprettelse av synergier på lokalt og nasjonalt nivå for konsortielandene. Dette skal oppnås gjennom samarbeid med yrkesopplæringssentre for unge, lokale organer og organisasjoner, kommuner og regionale myndigheter, samt institusjoner fra hele landet som er knyttet til unge NEET-kvinner.

▪️WeNEETlabs utdanningsmateriale og digitale materiale som vil kunne brukes på andre vanskeligstilte målgrupper som kan nås gjennom synergier fra prosjektet.

▪️Deltakende organisasjoner vil også kunne anvende disse erfaringene på andre prosjektinitiativer og danne nye partnerskap på området, noe som til slutt vil føre til en økning i vårt arbeid innen språkbevaring språkbevaringsfeltet.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-NO02-KA220-YOU-000088071

Copyright © 2023 WeNEETlabs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive